Tevski is Wojtek "Voy" Tomaszewski
Industrial Designer at Yamaha Design Laboratory

今日は, hello from Japan

Tevski is Wojtek "Voy" Tomaszewski
Industrial Designer at Yamaha Design Laboratory

今日は, hello from Japan

Tevski is Wojtek "Voy" Tomaszewski
Industrial Designer at Yamaha Design Laboratory

今日は, hello from Japan